చేప గుడ్ల ఫ్రై,చేప గుడ్లు కూర & రాత్రి చేసిన చపల పులుసు తో తింటే అబ్బా సూపర్ టేస్టీగా

చేప గుడ్ల ఫ్రై,చేప గుడ్లు కూర & రాత్రి చేసిన చపల పులుసు తో తింటే అబ్బా సూపర్ టేస్టీగా[matched_content]

చేప గుడ్ల ఫ్రై,చేప గుడ్లు కూర & రాత్రి చేసిన చపల పులుసు తో తింటే అబ్బా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది
Watch on YouTube Cherry Sathakshi

.
snap:
https://snap.openinapp.co/il1z8

@cherry_privateacc
@sathakshi_4811
@cherry_sirisha

আরো দেখুন